Statut Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§ 1
1.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną.
2.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dn. 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 79 poz. 855) oraz niniejszego statutu.
3.Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj, a siedzibą władz jest miasto Gliwice.
4.Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5.Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.
6.Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być członkami Stowarzyszenia.
7.Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
8.Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z której dochody służyć będą wspomaganiu działalności statutowej.
9.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednakże do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
10.Stowarzyszenie ma prawo używania oznak i pieczęci oraz symbolu graficznego (logo) i hasła promocyjnego „Moja Gmina Nasz Powiat”.
11.Stowarzyszenie dla realizacji statutowych celów może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne (koła).

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 2
Celem stowarzyszenia jest:
1)integracja lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego,
2)wspomaganie wszelkich inicjatyw mających na celu ograniczenie bezrobocia,
3)pomoc podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą,
4)rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywizację lokalnego społeczeństwa w miastach i na obszarach wiejskich,
5)podejmowanie inicjatyw społecznych i politycznych mających na celu rozwój gmin Powiatu Gliwickiego,
6)promocja potencjału gospodarczego i walorów krajobrazowo-turystycznych gmin powiatu,
7)wspieranie procesów przekształceń wsi i rolnictwa,
8)poprawa infrastruktury na obszarach wiejskich,
9)budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich integrujących powiat i jego mieszkańców,
10)współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie powiatu i regionu, które w swoich programach zachowują zasady uczciwości, poszanowania prawa, sprawiedliwości, pełniąc służebną rolę wobec społeczeństwa,
11)działalność naukowo – edukacyjna,
12)działalność charytatywna.

§ 3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1)organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, zebrań itp.,
2)prowadzenie działalności wydawniczej w tym między innymi wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
3)współdziałanie z administracją samorządową i rządową,
4)współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
5)organizowanie imprez promocyjnych,
6)pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą,
7)promowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
8)promocję walorów turystyczno-krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego gmin powiatu oraz wspieranie rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej,
9)prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 4
1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członków zwyczajnych
członków honorowych
członków wspierających.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 5
1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia powstaje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. Członkowie założyciele stają się z mocy prawa Członkami Stowarzyszenia w momencie podpisania listy założycieli i deklaracji członkowskiej.
2.Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela
3.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 6

1.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
2.Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 7

1. Prawa członka zwyczajnego:
1)czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2)uczestniczenie we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3)korzystanie z porad, urządzeń i pomocy Stowarzyszenia,
4)zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
5)noszenie odznaki Stowarzyszenia.

2. Obowiązki członka zwyczajnego:
1)aktywne uczestnictwo w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2)przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3)przestrzeganie etyki zawodowej,
4)regularne opłacanie składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
5)dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 8
1.Członek wspierający i honorowy, posiada prawa określone w § 7 ust. 1 pkt. 2-5.
2.Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.
3.Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4.Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
5.Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 9

Członkostwo ustaje na skutek:
1)dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia
2)skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy.
3)pozbawienia praw publicznych
4)śmierci członka
5)likwidacji osoby prawnej lub innej jednostki będącej członkiem wspierającym.
6)likwidacji Stowarzyszenia.
7)wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia

§ 10

W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu ze składu członków Stowarzyszenia, przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków, wykonanie uchwały Zarządu o wykluczeniu ulega zawieszeniu. W tym czasie nie przysługują członkowi pozostałe prawa i obowiązki określone w III Rozdziale Statutu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 11

Władzami Stowarzyszenia są: 1.Walne Zebranie Członków
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna.
4.Sąd Koleżeński.

§ 12

1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2.Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3.Na wniosek co najmniej 1/10 obecnych na Walnym Zebraniu w sprawach powoływania i odwoływania Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, zarządza się głosowanie tajne.

§ 13

1.Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.
3.Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie – wyznaczonym 30 minut po pierwszym terminie, zapadają bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 14

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w wyniku wyborów uzupełniających.

§ 15

1.Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne Zebranie Członków, które zbiera się co najmniej raz w roku.
2.W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów, które posiada identyczne kompetencje jak Walne Zebranie Członków. Tryb (regulamin) wyłaniania delegatów uchwala Zarząd Stowarzyszenia.
3.Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwane dalej Walnym Zebraniem zwołuje Zarząd Stowarzyszenia powiadamiając członków (delegatów) o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej 14 dni przed terminem zebrania.
4.Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
z własnej inicjatywy Zarządu,
na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku.
5.Członek Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu może działać na podstawie pełnomocnictwa tylko w imieniu jednego nieobecnego członka. Delegat na Walnym Zebraniu może działać wyłącznie osobiście.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1)określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2)uchwalanie statutu i jego zmian,
3)uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia
4)uchwalanie budżetu,
5)wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
6)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7)ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
8)ustalanie zasad dysponowania środkami ze składek członkowskich.
9)rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
10)rozpatrywanie odwołań od spraw członkowskich i od uchwał Zarządu,
11)podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji,
12)nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego,
13)tworzenie terenowych jednostek organizacyjnych,
14)udzielanie absolutorium.

§ 17

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
1a. Stowarzyszenie reprezentuje dwóch współdziałających ze sobą członków Zarządu działających łącznie. Kierowanie oświadczeń i pism do Stowarzyszenia może być dokonywane w obecności jednego członka Zarządu.
2.W skład Zarządu wchodzi od 5 do 7 członków, w tym: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.
3.Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie.
4.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na dwa miesiące.
5.Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Prezes a w razie jego nieobecności przez co najmniej 2 miesiące Wiceprezes.
6.Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie protokołu.
7.Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i inni goście.

§ 18

Do zakresu zadań Zarządu należy:
1.realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania
2.kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
3.zwoływanie Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
4.określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia
5.ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia
6.sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
7.podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie z listy członków zgodnie z § 9 statutu.
8.prowadzenie dokumentacji członkowskiej
9.wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia
10.wnioskowanie o utworzenie terenowych jednostek organizacyjnych
11.składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
12.wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zebraniu.

§ 19

1.Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4.Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

§ 20

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1.kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia
2.przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia
3.składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
4.posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku, zwoływane przez Przewodniczącego lub jego zastępcę.

§ 21

1. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi od 3 do 5 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3.Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu Sądu Koleżeńskiego zatwierdzonego przez Walne Zebranie
4.Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w formie postanowień.
5.Od postanowień Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia.

§ 22

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:
1.rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia w sprawach naruszeń dotyczących zasad współżycia koleżeńskiego i autorytetu Stowarzyszenia.
2.rozpatrywanie sporów: pomiędzy członkami a Władzami Stowarzyszenia, pomiędzy członkami stowarzyszenia oraz spory o wykluczenie ze stowarzyszenia.
3.wnioskowanie do Zarządu o wykluczenie członka Stowarzyszenia w związku ze sprzeniewierzeniem się celom Stowarzyszenia.
4.składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z działalności Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział V
Terenowe jednostki organizacyjne

§ 23

1.Uchwałę o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej – Koła podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
2.Koła Stowarzyszenia mogą powstawać na terenie gmin, w których liczba członków wynosi co najmniej 10 osób.
3.Koła Stowarzyszenia nie mają osobowości prawnej, działają samodzielnie i podlegają nadzorowi Zarządu oraz kontroli finansowej Komisji Rewizyjnej.
4.Na potrzeby Koła Stowarzyszenia przeznacza się 50 % składek zebranych od członków Koła.
5.Koła Stowarzyszenia ustalają regulaminy swego działania zgodnie z niniejszym statutem.

§ 24

1.Działalnością Koła kieruje Zarząd Koła w składzie co najmniej:
Prezes Koła,
Wiceprezes Koła,
Skarbnik Koła.
2.Wobec Zarządu Stowarzyszenia Koło reprezentowane jest przez Prezesa Koła lub inną osobę upoważnioną przez Zarząd Koła.
3.Wybór Zarządu Koła odbywa się w sposób określony w § 12 ust. 1 i 2 niniejszego statutu.
4.Zarząd koła jest obowiązany w terminie 14 dni od chwili jego powołania:
1)powiadomić o tym Zarząd stowarzyszenia podając:
skład zarządu koła,
siedzibę koła,
2)doręczyć Uchwalony przez Koło Regulamin działania koła.
5.Zarząd Koła jest zobowiązany zwołać zebranie członków koła w celu wyboru:
delegatów na Walne Zebranie
Zarządu Koła w terminie do jednego miesiąca po Walnym Zebraniu otwierającym kolejną 2-letnią kadencję władz Stowarzyszenia

§ 25

1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.Źródłami powstania majątku są:
opłaty wpisowe i składki członkowskie
dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia
dotacje
darowizny, zapisy i spadki
wpływy z działalności gospodarczej.
3.Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
4.Składki członkowskie powinny być wpłacane miesięcznie, do 10 każdego bieżącego miesiąca.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
5.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 26

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Skarbnika.

Rozdział VI
Zasady dokonywania zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia

§ 27

Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

§ 28

1.Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustalonymi przez Zgromadzenie wytycznymi przeprowadzi likwidację. Walne Zebranie jednocześnie z uchwałami określonymi w ust. 1 i 2 podejmuje decyzję o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku na cele społeczne.